top of page

ʻĀina

E ʻike ana nō hoʻi i ke au iki me ke au nui o ka ʻāina. ʻŌlelo ʻia ke kanaka naʻauao, ʻo ia ke kanaka i paʻa iā ia nā hiʻohiʻona like ʻole o kona ʻāina–ʻo nā mauna a kuahiwi, puʻu, kahawai, lae, a pēlā aku; ʻo ka paʻa ʻana nō hoʻi o luna me lalo kona mea i loea ai i kona wahi. No laila, he wahi ʻīnaʻi moʻolelo nēia kōlamulamu e nanea ai i nā moʻolelo o ka ʻāina: he ʻāina, he kaʻao, he mele, a he mōʻaukala pū kekahi. 

bottom of page