top of page

Mauli

He kahua ka mauli e ‘ike ai ke kanaka i kona kuleana a pilina i kona lāhui.  Ma mua o ka hōʻea ʻana mai o nā malihini i Hawaiʻi, ʻaʻohe kānalua ʻana i ka mauli o ke kanaka, he Hawaiʻi ko Hawaiʻi. ʻOkoʻa naʻe no kākou o kēia mau lā. E oʻu mau hoa o ke kānoa hoʻokahi, he kōlamulamu kēia e kālailai ai kākou a ʻimi i ia mau ala e kahukahu ai ke kanaka i kona mauli Hawaiʻi ma ka nānā ʻana i ko ke au i hala akula, ko ke au nei, a ma ka wānana ʻana i ke au e hiki mai ana.

bottom of page